Thursday, July 7, 2016

मेडिकल ट्रान्स्क्रिपशनिस्टचे गाऱ्हाणे

हे बारा देशांच्या, बारा हॉस्पिटल्सच्या, बारा सिस्टम्सच्या, बारा सोफ्टवेअर्सच्या, बारा हार्डवेअर्सच्या, बारा सर्वर्सच्या आणि बारा एसिंच्या देवा म्हाराजा..... व्हय म्हाराजा.

देवा म्हाराजा, फोरीनच्या कंट्रीतून आमचा काम, आमच्या फाईली येतत. त्या फाईलीचो मुसळधार पाउस पडानदे रे महाराजा.. व्हय म्हाराजा.

देवा म्हाराजा, आमचे सगळे पेशंट्स परत परत, परत परत आजारी पडान देत. त्यांना सर्दी, पडसा, ताप, खोक्लो, पोटदुखी, अल्सार, उलटी आणि काय काय समद होऊनदे रे महाराजा व्हय म्हाराजा.

देवा म्हाराजा, त्यांच्या फाईली टायप करून त्यांचो रोकडा मिळाल्यावर त्यांना खडखडीत बरो करून उदंड आयुक्ष देरे महाराजा. व्हय म्हाराजा.

देवा म्हाराजा, आमच्या लॅब मधल्या एसीवर कुणा अद्मीनने, कुणा HR ने कायपण करणी केलेली असल तर त्यांना मोठ्या मनाने माफ करून ती करणी लवकर दूर करून टाक रे महाराजा.... व्हय म्हाराजा.

देवा म्हाराजा, आमी आमच्या गप्पा, गोष्टी, चेष्टा, मस्करी, Whats App, Facebook या समद्यातून वेळात वेळ काढून मोठ्या कष्टाने फाईली टायाप्तो. आमचो लाईन काउंट वाढावा म्हणून अद्मिंस आमाला चांगल्या चांगल्या, मोठ्या मोठ्या, सोप्या सोप्या, स्पष्ट स्पष्ट फाईली देऊदे रे महाराजा. व्हय म्हाराजा.

देवा म्हाराजा, या फाईली टायपताना आमाला कोट्यावधी प्रोब्लेम्स येतत. कधी मेडिकल एरार, कधी दवादारूची एरार, कधी मनातलोच शेमटूशेम पण भलताच ऐकू येता ती एरार ,कधी तर डायरेक थडग्याचो एरार होता. त्या समद्या एरार अमी मुद्द्म्सून, जाणूनबुजून, त्यांना त्रास द्यायला, त्यांची परीक्षा घ्यायला करत नाय हे त्या एडिटर्सच्या डोस्क्यात लाईटीच्या उजेडाप्रमाणे पडानदे रे महाराजा...,
देवा महाराजा, गेल्या बारा सालात आमाला इन्क्रिमेंट मिलालेलो नसत. तरी पण आमच्या पप्पांच्या हृदयाला प्रेमाचा पाझर फुटूनशान आमाला प्रत्येकी ५००० चो इन्क्रिमेंट, दिवाळीला एका पगाराचो बोनस, पीएफ, ग्रुप इंसुरंस, सलरी अकौंट, आणि सकाळ संध्याकाळ नाश्ता देण्याची बुद्धी आमच्या पप्पांना दे रे महाराजा व्हय महाराजा....

देवा महाराजा, आमच्या चांगल्या चांगल्या अकौंटवर कोणी काय वाकडा नाकडा केला असात, चेटूक केला असत, करणी केली असत, तर ता बाहेरच्या बाहेर निघाण जाऊंदे रे म्हाराजा....... व्हय म्हाराजा.........

देवा महाराजा, आमी पोरी घरी सगळी कामे धामे करून, पोराबाळांना डबे डूबे देऊन, ट्रेन मधून, बस मधून, रिक्षातून, बाईक वरून, कार मधून दमून भागून येतो आणि आल्या आल्या आमच्या बोटाचो ठसो देतो त्या माशिनिचो घड्यालाचो काटो सकाळी सोलो आणि संध्याकाळी फासट कर रे महाराजा. व्हय म्हाराजा.....

आमी पोरी दिवसभर फाईली वर फाईली, फाईली वर फाईली, फाईली वर फाईली करतो. अधून मधून आमच्या लाब मध्ये कोणी सलमान, कोणी अर्जुन, कोणी हुडा टेस्ट साठी पाठिव रे महाराजा. व्हय म्हाराजा.....

देवा महाराजा, तुज्या समोर ह्यो नारळ फोडतय. तो नारळ कबुल करून घे आणि समद्या स्टाफच्या साईटीने मी ह्या जे जे काय बोललेलो असा, त्ये  त्ये समदं खरा करून टाक र महाराजा .....

व्हय महाराजा.

-स्वाती भगतीण


(स्वाती-छत्रे मायदेव)
१४ मार्च २०१४

No comments:

Post a Comment