Thursday, July 7, 2016

तुळशीचं पान.

तुळशीचं पान.

त्याच्या समोर तराजू !!!

एका पागडीत माझं प्रारब्ध.
त्यावर पापांच्या राशी... माझ्या !!!
त्यावर पत्रिकेतील रुसलेले ग्रह गोल.
त्यावर अजून काय काय काय !!!!

दुस-या पागडीत मग आहेच
थोडं-फार पुण्य... कमावलेलं !!!
त्यावर मग नवस-सायास.
त्यावर फारसं अजून काय असणार !!!

पण मग अचानक कुठूनशा आल्या
तुम्हा सर्वांच्या शुभेच्छा !!!!!!!!!!
आणि मग अचानक...
झालं कि पारडं जड. पुण्याच... माझ्या !!!!

तुळशीच पान तुळशीच पान म्हणतात ते हेच, हेच, हेच !!!

स्वाती छत्रे-मायदेव २७ नोव्हेंबर २०१३

No comments:

Post a Comment